B021_FREYmadora01

MaDora Frey

MaDora Frey
Kaleidescope #600, 2015
mirrors, oil on canvas, LED lights, mixed-media
15 x 22 x 12 in.