B022_FREYmadora03

MaDora Frey

MaDora Frey
Kaleidescope #600, 2015 (detail)
mirrors, oil on canvas, LED lights, mixed-media
15 x 22 x 12 in.